Δημοσιεύσεις

Ο Δρ. Περτσινάκης έχει προβεί στις κατωτέρω δημοσιεύσεις στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία στον Τομέα της Δικαστικής Γραφολογίας :

  • Effect of Visual Feedback on the Static and Kinematic Characteristics of Handwriting” – Journal of Forensic Document Examination – Vol. 27, 2017.
  • Effect of visual feedback in the static and kinematic characteristics of signatures” – Proceedings of IGS2017 Conference: Graphonomics for E-citizens.
  • Evaluating the effect of cataractous vision in the individual characteristics of handwriting” – Wroclaw University Press, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 44, 2017 Pages 87 – 100
  • Evaluating the effect of cataractous vision in the general characteristics of handwriting: its forensic implications” Acta Ophtalmologica, Special Issue 2010.
  • Forensic Document Examination on non original documents” – Radamanthis, Heraklion, 2005.
  • Contribution to the definition of the term Forensic Document Examiner – Data from the german jurisprudence in a comparative analysis to the greek law system” – Radamanthis, Heraklion, 2002.
  • «Η περίπτωση του κρατούμενου Κ» Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλας, 2002. Παράρτημα στο βιβλίο «Εθνοπολιτισμικές συγκρούσεις στη φυλακή: Η περίπτωση της δικαστικής φυλακής Θεσσαλονίκης (Διαβατών)».